Zaloguj się do systemu           Nie masz konta? Zarejestruj się!

oferty pracy
oferty staży
oferty praktyk

dodaj ofertę pracy
dodaj ofertę stażu
dodaj ofertę praktyk

Aktualności

     

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystki? Odpowiedź poniżej ...
2012.05.15 00:01:01
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystki? Odpowiedź poniżej ...
Czynnikiem, w znaczny sposób wpływającym negatywnie na trudną sytuację młodzieży na rynku pracy, jest niestety nadal niedostosowanie dotychczasowego systemu kształcenia zawodowego do gospodarki rynkowej. Fakt, iż zdobędziemy tytuł zawodowy lub naukowy, nie gwarantuje nam zatrudnienia (nawet na poziomie dochodów o najniższej krajowej). Liczą się umiejętności ... ale w jaki sposób je zdobyć będąc laikiem?

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE KADR DLA POTRZEB TURYSTYKI W WYŻSZEJ SZKOLE HOTELARSTWA I TURYSTYKI W CZĘSTOCHOWIE W ŚWIETLE OPINII STUDENTÓW

 

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

 

Zważając na fakt, iż stajecie przed bardzo ważnym wyborem podjęcia nauki na wyższej uczelni, pragnę przybliżyć Wam wyniki moich własnych badań, a tym samym utwierdzić w przekonaniu, że Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie jest szkołą godną zaufania i w pełni przygotuje Was do przyszłego zawodu.

 

Czynnikiem, w znaczny sposób wpływającym negatywnie na trudną sytuację młodzieży na rynku pracy, jest niestety nadal niedostosowanie dotychczasowego systemu kształcenia zawodowego do gospodarki rynkowej. Fakt, iż zdobędziemy tytuł zawodowy lub naukowy, nie gwarantuje nam zatrudnienia (nawet na poziomie dochodów o najniższej krajowej). Liczą się umiejętności ... ale w jaki sposób je zdobyć będąc laikiem? W odpowiedzi na to pytanie zapraszam Was do odwiedzenia strony http://www.wshit.edu.pl/biuro_karier_oferty_praktyk.html.

 

Oczywiście w "gąszczu" ofert uczelni ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych, gdzie jedne z nich wzięły udział w rankingach szkół publicznych, inne prywatnych, jeszcze inne otrzymały certyfikaty, a wszystkie z powyższych nie ułatwiają Wam decyzji, obiektywna ocena studentów może być kluczową. Jak sami się wkrótce przekonacie, student rzadko wypowiada się pochlebnie o realizowanym programie studiów, wykładowcach itp. Ale to nasz przywilej, subiektywne podejście, po czym mamy zajęcia z nowym wykładowcą, a "piła" z pierwszego roku wydaje sie wprost "aniołem".

 

Celem mojej pracy dyplomowej była diagnoza przygotowania zawodowego kadr dla potrzeb turystyki, na przykładzie Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, w świetle opinii studentów oraz w kontekście możliwości zaistnienia absolwenta szkoły na współczesnym rynku pracy.

 

Z punktu widzenia celu pracy, najbardziej istotne było ustalenie, co w rzeczywistości skłoniło badanych do wyboru określonego zawodu oraz określenie kierunków rozwoju wartości rynkowych i zawodowych przyszłych pracowników w trakcie trwania nauki na tle regionalnego, lokalnego i unijnego rynku pracy.

 

Starałam się ustalić, na ile istnienie określonych przedsiębiorstw branży turystycznej
w regionie wpływa na system kształcenia zawodowego oraz określić, jakie sytuacje rodzinne
 i społeczne wpłynęły na wybór szkoły i  kierunku kształcenia zawodowego. Czy dokonany wybór przyszłej kwalifikacji potwierdził się w trakcie kontynuowania nauki i jakie są zamierzenia studentów WSHiT po ukończeniu szkoły w kontekście zdobytej wiedzy oraz uzyskanych kwalifikacji i ukształtowanych wartości rynkowych i zawodowych.

 

Ponadto podjęłam próbę ustalenia, w jakim stopniu na rozwój wartości rynkowych pracowników wywiera wpływ szkoła z jej zapleczem naukowym i warsztatowym oraz na ile ukończenie wybranej szkoły pozwoli zaistnieć na rynku pracy.

 

Badanie pozwalające zidentyfikować w jakim stopniu kształcenie w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie wpływa - w opinii studentów - na rozwój i kształtowanie wartości zawodowej w zawodzie technika obsługi ruchu turystycznego przeprowadziłam w miesiącach kwiecień – czerwiec 2010 roku.

 

Żadna z ankiet nie została odrzucona z powodu błędnego wypełnienia przez badanych. Materiały zostały zweryfikowane, poddane selekcji, poklasyfikowane, a następnie zostały przeanalizowane. Uzyskane informacje zostały tematycznie pogrupowane i poddane analizie ilościowej oraz jakościowej, zgodnie z problematyką badawczą pracy.

 

Łącznie przebadałam 120 osób – w tym 70 kobiet i 50 mężczyzn. Charakterystykę badanej populacji ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania prezentują poniższe zestawienia graficzne.

 

Rysunek 1. Struktura badanych ze względu na płeć i wiek

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów empirycznych

 

 

Najwięcej ankietowanych znalazło się w grupie wiekowej 21-23 lat – łącznie 57 osób (w tym 36 kobiet i 21 mężczyzn), co stanowi 47,5% respondentów. 43 spośród ankietowanych (w tym 27 kobiet i 16 mężczyzn), co stanowi 35,8%, było w wieku 23-25 lat. Powyżej 25 lat miało 20 osób (13 kobiet i 7 mężczyzn), czyli 16,7% (rys. 1).

 

Najmniej spośród badanych – 18 kobiet, co stanowi 15% ogółu pochodzi z miast liczących ponad 300 tys. mieszkańców. Struktura pozostałych badanych rozkłada się niemalże równomiernie. Mianowicie 37 osób (w tym 23 kobiety i 14 mężczyzn) – 30,8%, pochodzi z miast liczących 100-300 tys. mieszkańców, w tym są to głownie osoby zamieszkujące w Częstochowie. 33 respondentów (w tym 17 kobiet i 16 mężczyzn), czyli 27,5%, mieszka w miastach liczących 50-100 tys. mieszkańców, a 32 osoby (12 kobiet i 20 mężczyzn) – 26,7% to mieszkańcy wsi (rys. 2).

 

 

 

Rysunek 2. Struktura badanych ze względu na miejsce zamieszkania

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów empirycznych

 

Pierwsze, w części właściwej kwestionariusza ankiety, pytanie dotyczyło cech dobrego pracownika obsługi ruchu turystycznego w opinii badanych studentów.

 

 

 

Rysunek 3. Cechy, którymi powinien odznaczać się dobry pracownik obsługi ruchu turystycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów empirycznych

 

Wszyscy badani studenci uznali, iż dobry pracownik branży turystycznej winien odznaczać się przede wszystkim rzetelnością i sumiennością. 112 badanych – 93,3% uznało, iż niezwykle ważna w zawodzie jest umiejętność pracy w zespole, a 108 respondentów – 90%, iż istotnym jest właściwy stosunek do wykonywanej pracy. Za kluczową cechę dobrego pracownika obsługi ruchu turystycznego 86 osób – 71,7% uznało właściwą osobowość do wykonywanego zawodu. Pozostałe 62 wybory – 51,7% wskazały natomiast na umiejętność zorganizowania własnego stanowiska pracy (rys 3).

 

Rysunek 4. Kryteria podjęcia nauki w zawodzie

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów empirycznych

 

 

W celu określenia motywów wyboru szkoły zawodowej, w której późniejsza nauka warunkuje wykształcenie wartości rynkowych i zdobycie określonego zawodu (w Waszym przypadku uzyskania tytułu licencjata), przez przyszłych pracowników dokonano analizy kryteriów, jakimi kierowali się studenci dokonując wyboru kierunku studiów. Na tak postawione pytanie badany student, według założenia,  mógł wskazać od jednego do trzech podanych wariantów odpowiedzi (rys. 4).

 

Najbardziej popularnym motywem wyboru szkoły w zawodzie pracownika obsługi ruchu turystycznego była chęć zdobycia określonego zawodu – 95 odpowiedzi (79,1%) oraz własne zainteresowania – 86 odpowiedzi (74,7%).  W podanym kryterium rozwoju własnych zainteresowań i zdobyciu zawodu upatrywać można swego rodzaju, emocjonalnego podłoża, które umożliwiałoby rozwój wartości rynkowych uczniów w trakcie nauki w szkole zawodowej, a w dalszej perspektywie możliwość zaistnienia na współczesnym rynku pracy.

 

Następnym, według kolejności, kryterium była odległość szkoły od miejsca zamieszkania – 77 odpowiedzi (64,2%). Należy dodać, iż w wyniku przeprowadzonych wywiadów określono, iż osoby wybierające tę odpowiedź kierowały się odległością WSHiT, jako uczelnią o interesującym ich kierunku, a nie odległością w dosłownym tego słowa znaczeniu. 56 badanym (46,7) kształcenie w kierunku turystycznym zasugerowali rówieśnicy, a 12 badanym (10%) – rodzice.  21 (17,5%) ankietowanych osób trafiła na uczelnię, ponieważ nie dostała się na studia państwowe w tym kierunku. Jedna z ankietowanych kobiet chciała kontynuować rodzinne tradycje, bowiem jej rodzice są właścicielami biura turystycznego w jednej z gmin przynależących do powiatu częstochowskiego. Dwie osoby udzieliły również odpowiedzi na pytanie otwarte. Mianowicie jedna z nich ukończyła technikum hotelarskie, podejmując decyzję o dalszym kształceniu w zawodzie, a druga uznała, iż jej wybór był całkowicie przypadkowy (nie zaznaczyła tym samym żadnej z sugerowanych odpowiedzi).

 

Rysunek 5. Ocena zaplecza naukowo-technicznego placówki

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów empirycznych

 

 

W dalszej części ocenie poddałam także zaplecze naukowo-techniczne WSHiT. 81 badanych, co stanowi 67,5% badanej populacji uznało zaplecze naukowo-techniczne Uczelni jako umożliwiające rozwijanie swoich zainteresowań i zdobywanie kwalifikacji zawodowych na wysokim poziomie.
19 osób (15,8%) oceniło je negatywnie, natomiast 20 ankietowanych 16,7% nie miała zdania na ten temat (rys 5).

 

Rysunek 5. Ocena przydatności zdobytych umiejętności przez badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów empirycznych

 

 

Kolejnym, poruszonym przeze mnie zagadnieniem, była również ocena przydatności zdobytych w procesie kształcenia umiejętności.  Analiza danych empirycznych wskazuje, iż najwięcej – 49 osób, co stanowi 40,8% oceniło zdobyte umiejętności i kompetencje jako przydatne. 38 respondentów – 31,7% uznało zaś, iż wiadomości te są bardzo przydatne.

 

Niezwykle istotną, przed ostatecznym Waszym wyborem Uczelni kwestią jest również znajomość wymogów rynku usług turystycznych.

 

Rysunek 6. Znajomość wymogów rynku usług turystycznych przez studentów WSHiT

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów empirycznych

 

Jak wskazują dane na rysunku 6, najwięcej badanych studentów odpowiedziało, iż wymogi rynku usług turystycznych poznało w trakcie kształcenia –  72 osoby (60%). 31 respondentów (25,8%) znało je już przed podjęciem nauki w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki.

 

Przestawione

Strona główna   |   O nas   |   Aktualności   |   Fotogaleria   |   Doradcy zawodowi   |   Kontakt
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 324-15-17, 324-38-83  |  E-mail: wshit@wshit.edu.pl
© Copyright 2011 ABK WSHT. Wszelkie prawa zastrzeżone.